fader1 fader2 fader3

Aktualności

Zgłoszone przez PIGPD uwagi do warunków
technicznychdladrewnawielkowymiarowego liściastego.

Dodany: 14-08-2014

14 lipca zakończyło sie zbieranie uwag do projektu warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe liściaste, opublikowanego przez Lasy Państwowe na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego LP. Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego przedstawiła swoje uwagi do przedstawionego projektu.
więcej...

POLSKA IZBA GOSPODARCZA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
ul. Winiarska 1,  60-654 Poznań,

Tel. + 61- 822 47 52  fax + 61- 849 24 68  e-mail pigpd@drewno.pl
__________________________________________________________________
IG- 60 /08/2014                                               Poznań, dn. 14.08.2014 r.

Pan
Adam Wasiak
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Szanowny Panie Dyrektorze,

W nawiązaniu do opublikowanego przez PGL Lasy Państwowe projektu "Warunków technicznych dla drewna wielkowymiarowego liściastego" i zgodnie z zaproponowanym przez Państwo trybem zgłaszania uwag do ich treści, w imieniu Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, zgłaszam co następuje:

 1. We Wstępie, w p. 1.3.2 obok normy PN-93/D-02002 powinna być również wymieniona norma PN-D/95000:2002
 2. W części 3. "Wymagania", w p. 3.1 należy dodać konieczny warunek o brzmieniu: "Drewno wyrabiane w dłużycach nie może być pozbawione części odziomkowej."
 3. Przydatność technologiczna części odziomkowej pnia często decyduje o wartości użytkowej i możliwości wykorzystania surowca, nawet gdy jego jakość (opisana jako przynależność do poszczególnych klas jakościowo-wymiarowych) jest niska.

Przy zakupie drewna okrągłego wielkowymiarowego, odbiorcy utożsamiają użycie terminu "dłużyca" z takim pozyskanym surowcem drzewnym, którego czoło górne znajduje się w miejscu, gdzie obecność określonych wad drewna lub wymiary dyskwalifikuje możliwość zaklasyfikowania dalszej części pozyskanego pnia do klas drewna wielkowymiarowego, a czoło dolne powstało w momencie ścinki drzewa, czyli innymi słowy utożsamiają go z fragmentem pnia zawierającym jego kompletną odziomkową część.

W sytuacji, gdy sztuka drewna okrągłego jest odziomka pozbawiona, zmianie ulega naturalnie ukształtowana struktura jakości technicznej tej sztuki drewna (proszę nie mylić tego terminu z jakością opisywaną jako przynależność do poszczególnych klas jakościowo-wymiarowych). Jakość techniczna drewna okrągłego natomiast implikuje jego określoną wartość użytkową i przydatność technologiczną, jest ona bowiem najwyższa w jego części odziomkowej.

 1. W tabeli określającej wymagania jakościowo - wymiarowe, w pozycji "długość" należy dodać warunek o brzmieniu: "za porozumieniem stron dopuszcza się długość większą niż 14 m".
 2. w szczególnych przypadkach może istnieć potrzeba produkcji np. elementów konstrukcyjnych o długości większej niż 14m.
 3. W tabeli określającej wymagania jakościowo - wymiarowe, w pozycji "sęki - nadpsute i zepsute", proponujemy ustalenie ich dopuszczalnej średnicy dla drewna  kl. C na 8 cm, zamiast zaproponowanej 10 cm.
 4. : w ocenie praktyków, choć tak duże sęki w ilości 4 szt. na 1 mb występują rzadko, to jednak jakość drewna (definiowana przez kjw) przy dopuszczeniu zwiększenia ich średnicy z 8 do 10 cm zdecydowanie spadnie. Jest bowiem logiczne, że mniej cenna jest sztuka drewna mająca np. 1 sęk zepsuty/1 mb, gdy jego średnica wynosi 10 cm, niż gdy wynosi ona 8 cm.. Uzasadnione jest natomiast ograniczenie ich ilości, gdyż większa od zaproponowanej praktycznie dyskwalifikuje surowiec jako drewno użytkowe.
 5. W tabeli określającej wymagania jakościowo - wymiarowe, w pozycji "Sęki - róże" należy pozostawić dotychczasowy dopuszczalny wymiar średnicy wady, w kl. A  wynoszący 3 cm, zamiast proponowanego - 5 cm. Ponadto celowe jest wprowadzenie ograniczeń w ilości występujących róż, analogicznych jak w wypadku sęków zepsutych.
 6. dopuszczenie większej średnicy róż faktycznie oznaczałaby dopuszczenie odpowiednio większych sęków w kl. A i nieuzasadnione pogorszenie jakości tego drewna. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że w warunkach polskiej gospodarki leśnej zawsze pod różą kryje się sęk zepsuty,  wadę tą należy traktować analogicznie.
 7. W tabeli określającej wymagania jakościowo - wymiarowe, w pozycji "Sęki - guzy" należy rozważyć wprowadzenie innego sposobu pomiaru wady (średnicy zamiast wysokości) i wprowadzenie ograniczeń ich ilości w kl. C.

Uwaga: tego typu korekta wymagałaby zmiany podstawy prawnej dekretującej sposób pomiaru wad drewna. Dodatkowo mając na uwadze wnioskowany sposób pomiaru, należałoby zadekretować co to jest średnica guza i określić sposób jej pomiaru.

 • : w warunkach polskiej gospodarki leśnej pod guzem zawsze kryje się sęk zepsuty,  więc wadę tą należy traktować analogicznie.
 1. W tabeli określającej wymagania jakościowo - wymiarowe, w pozycji "zabitki", w drewnie kl. C należy pozostawić dotychczasową dopuszczalną szerokość wynoszącą 12 cm, zamiast proponowanych 15 cm. Ograniczenie to powinno dotyczyć zabitek zarośniętych, natomiast zabitki otwarte powinny być dopuszczalne w kl. C do 10 cm szerokości, a w kl. A i B niedopuszczalne w ogóle. Ponadto należałoby rozważyć wprowadzenie ograniczenia występowania zabitek na  pobocznicy: w klasie B do 1/8 obwodu, w klasie C do 1/5 a w klasie D do 1/4 obwodu.
 2. Ponieważ zabitka w większości wypadków powiązana jest ze zgnilizną wewnętrzną, to zwiększenie jej dopuszczalnego wymiaru faktycznie sankcjonuje zwiększenie zakresu występowania tej wady, która w sposób istotny obniża jakość i wartość drewna. Natomiast ograniczenie zakresu występowania zabitek pozwoli na wyeliminowanie przypadków zgnilizny wewnętrznej  (rozproszonej) przekraczającej dopuszczalny zasięg w poszczególnych klasach jakości, niewidocznych przed rozmanipulowaniem surowca.
 3. W tabeli określającej wymagania jakościowo-wymiarowe, w pozycji "Krzywizna", należy wykreślić odnośnik i dopisek pod tabelą o brzmieniu: "w kl. C i D w drewnie o średnicy w połowie długości 35cm i więcej dopuszcza się krzywiznę dwu-lub wielostronną wynoszącą połowę wartości krzywizny jednostronnej"
 4. Dopuszczenie krzywizn dwu i wielostronnych w drewnie 3-ciej klasy grubości i jakości kl. C i D uważamy za niedopuszczalne, ponieważ będzie to skutkować istotnym zmniejszeniem wydajności materiałowej przy przetarciu obarczonego tą wadą drewna okrągłego. Surowiec z taką wadą jest też technicznie trudny do manipulacji i przetarcia, zwłaszcza na pilarkach (trakach) ramowych pionowych. W skrajnych wypadkach, jego przerób może wręcz zagrażać bezpieczeństwu pracowników. Należy tu też  pamiętać, że udział drewna klas C i D w kupowanym surowcu drzewnym jest największy i wynosi około 70%.
 5. W tabeli określającej wymagania jakościowo - wymiarowe, w pozycji "wewnętrzny biel", należy wprowadzić ograniczenie zakresu jego występowania w drewnie kl. B;C i D, analogicznie do ograniczeń dotyczących występowania zgnilizny wewnętrznej .
 6. Wewnętrzny biel to z reguły przyczyna zgnilizny, która de facto często mu towarzyszy. Z punktu widzenia przydatności technologicznej drewna (implikowanej zmianą fizycznych i strukturalnych właściwości drewna), wewnętrzny biel ogranicza ją w stopniu porównywalnym z tą zgnilizną.

Powyższe uwagi zgłoszone zostały przez szereg podmiotów będących członkami naszej Izby i zebrane w całość przez Biuro Izby.

Ponadto jeden z naszych członków - firma WALCZAK sp. j. z Książa Wlkp., zajmująca się przetarciem drewna dębowego i produkcją dębowych materiałów podłogowych, zgłosiła znacznie dalej idącą propozycję, będącą de facto nową, poważnie zmienioną wersją warunków technicznych. Ze względu na znaczny zakres zaproponowanych tam zmian uznaliśmy, iż należy ją potraktować jako odrębną, równoległą propozycję nowelizacji tych warunków. Załączamy więc ją do niniejszego pisma.

Jesteśmy przekonani, iż wszystkie ww. materiały izmiany zostaną poddane rzetelnej ocenie i uwzględnione w końcowej wersji warunków technicznych. Ze swej strony zauważamy, że obok zmian korzystnych, w omawianym projekcie pojawiają się zmiany, które pogorszą jakość drewna poszczególnych klas, a tym samym będą oznaczać wzrost cen tego surowca. Uważamy, że nie taki powinien być cel obecnych zmian. Deklarujemy gotowość pełnej współpracy przy przygotowaniu wspomnianej końcowej wersji. Oczekujemy również, że ta ostateczna wersja zostanie, przed wprowadzeniem jej w życie, jeszcze raz zweryfikowana drogą publicznych konsultacji, gdyż to od właściwych zapisów zależy, czy pozwolą one na prawidłową ocenę - i wycenę - kupowanego przez naszych członków drewna wielkowymiarowego liściastego.

Z poważaniem

Bogdan Czemko
Dyrektor Biura Izby

II Kooperacyjna
GiełdaPrzemysłuDrzewnegoKOOPDREW2014-15września2014r. Poznań

Dodany: 07-08-2014

Mamy przyjemność poinformować, że Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego wspólnie z Lasami Państwowymi oraz we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, organizuje konferencję branżową pt. "II Kooperacyjna Giełda Przemysłu Drzewnego KOOPDREW 2014. Nowe rynki szansą polskiego przemysłu drzewnego", która odbędzie się w dniu 15 września br.
więcej...


NOWE RYNKI I NOWE KONTAKTY W ZASIĘGU RĘKI

Czego dziś potrzebują dynamiczne firmy aby zwiększać obroty i zyski ? Pewnie można wymienić wiele takich rzeczy, ale pośród nich Wiedza i Kontakty zajmą z pewnością poczesne miejsce.

Najnowsze informacje o tym co się w naszym otoczeniu dzieje są wręcz bezcenne. A sporą ich dawkę - wraz z niepowtarzalną okazją nawiązania nowych kontaktów - udostępni Państwu druga edycja Giełdy Kooperacyjnej Przemysłu Drzewnego KOOPDREW 2014, która będzie miała miejsce 15 września - w przededniu tegorocznej Wystawy DREMA, oczywiście na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Tak jak w roku poprzednim, będzie to nietypowe połączenie konferencji ze spotkaniem "wszystkich ze wszystkimi" w  stosunkowo luźnej formule.

Naszym partnerem i współorganizatorem KOOPDREWU są Lasy Państwowe. Zaczniemy więc od wzbogacenia Państwa wiedzy o tym, jakie reguły będą rządzić rynkiem drewna okrągłego w roku 2015 - to zadanie prelegentów z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. To dla naszego przemysłu absolutnie zasadnicza sprawa. Uzupełnimy ją informacjami z szerszego świata - o europejskim tartacznictwie będzie mówił przedstawiciel European Organisation of the Sawmill Industry (EOS) - międzynarodowej organizacji zrzeszającej właśnie europejskie tartaki.

Potem przejdziemy do sprawy zasadniczej -  gdzie szukać nowych rynków zbytu? Jak je zdobyć? Co może w tym nam pomóc? Na to ostatnie pytanie odpowiedź znajdzie się aż w trzech  referatach - jednym o możliwości rozszerzania rynku przez solidną promocję drewna jako materiału, drugim - mówiącym o nieznanych zapewne wielu z nas instrumentach wspomagania eksportu stworzonych przez Ministerstwo Gospodarki i trzecim - o możliwości zdobycia na ten cel pieniędzy z nowego rozdania funduszy europejskich.

            Na podsumowanie tej części spotkania usłyszycie jeszcze o szansach jakie czekają na nas na prawie zupełnie nieznanych nam rynkach: kazachstańskim, egipskim i indyjskim.

            A potem - czeka nas spotkanie w formule B2B. Już wcześniej postaramy się, aby było wiadomo, kto do nas przyjechał i na wstępie KOOPDREWU po kolei przedstawimy wszystkich obecnych. Każdy z Was zostanie wymieniony i wskazany - więc będzie rozpoznawalny dla pozostałych. To nasz zupełnie nowy pomysł. Do spotkań i rozmów stworzymy wygodne warunki - będą do Waszej dyspozycji stoliki, fotele, catering i bar. Dla zainteresowanych - również mikrofon i ekran.

 Liczną grupę obecnych będą tworzyli leśnicy - przedstawiciele wszystkich Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, gotowi do rozmów z Wami.

A ponieważ następnego dnia zaczyna się DREMA, więc myślimy, że nikt do domu śpieszyć się nie będzie.

Serdecznie zapraszamy !

OrganizatorzyFormularze zgłoszeniowe dostępne są TUTAJ!