fader1 fader2 fader3

Aktualności

Nowe władze PIGPD

Dodany: 19-06-2015

W dniu 12 czerwca w Rosnówku k/Poznania odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PIGPD. Wybrana na nim została nowa Rada Izby.
więcej...

POLSKA IZBA GOSPODARCZA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
ul. Winiarska 1,  60-654 Poznań,

Szanowni Państwo,
Przedsiębiorcy drzewni

1. W dniu 12 czerwca w Rosnówku k/Poznania odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PIGPD. Wybrana na nim została nowa Rada Izby, w skład której weszli:

 - Benedykciński Mariusz – HAMAR A. M. Benedykciński sp. j. z Włocławka

- Duchnowicz Zdzisław – SILVA Zakład Drzewny sp. z o.o. ze Słupska

- Górski Andrzej – PPD PETRYKOZY sp. j. z Białaczowej – Skroniny

- Kasprowiak Juliusz –Dak-Holz BHZ sp. z o. o. z Łomianek

- Lewandowski Roman – TOR-PAL sp. z o.o. z Kwidzynia

- Marynowski Maciej – ZPD ROMA sp. z o. o. z Gołańczy

- Mederski Piotr – Związek Stowarzyszeń na Rzecz Odpowiedzialnego Leśnictwa (FSC Polska) z Poznania

- Osewski Czesław – Tartak Płociczno sp. z o. o. z Płociczna k/Suwałk

- Treczyński Dariusz – AROCO ze Słupska

- Wilińska Aneta – BHZ Polskie Drewno z Chodzieży

- Wrochna Sławomir – SANDEX sp. z o.o. z Lublińca

 Prezydentem Izby ponownie wybrany został Wrochna Sławomir.

Przegłosowana i przyjęta została uchwała Walnego Zgromadzenia, wydłużająca kadencję Rady Izby i Prezydenta Izby do 4 lat.

Szersze informacje o Członkach obecnej Rady w najbliższym czasie umieścimy na internetowej stronie Izby oraz w najbliższym wydaniu kwartalnika Rynek Drzewny.

Izba pozostaje jedynym właścicielem firmy PIGPD sp. z o. o., właściciela i administratora dynamicznie rozwijającego się portalu www.e-handeldrewnem.pl .

 WZ przyjęło szereg wniosków, wskazujących pożądane zdaniem Członków kierunki różnych działań Izby. Obok takich, które wymagałyby zmian w Statucie Izby ( ograniczenie liczby kadencji członków Rady do 2 okresów) pojawiły się wnioski o wystąpienie do Premiera polskiego rządu o uznanie drewna za surowiec strategiczny, co wiązałoby się z obowiązkiem zapewnienia przez Państwo odpowiedniego poziomu dostaw drewna dla przemysłu. Tu warto wskazać, że prace dotyczące strategii dla przemysłu drzewnego, którą chcemy zaproponować rządowi wspólnie z innymi organizacjami, zostały już przez Izbę zlecone, o czym piszemy dalej.

Pojawił się bardzo ciekawy wniosek, aby wesprzeć ideę stworzenia centrów szkoleniowych nastawionych na praktyczne dokształcanie specjalistów dla przemysłu drzewnego.

Zgłoszono też wniosek, aby ukrócić monopolistyczne zachowania odbiorców trocin i zrębków, które doprowadziły do załamania cen na te produkty. Wymaga to pilnego zbadania.

Nie był za to zasadny wniosek, aby Izba wystąpiła o ujęcie w systemie sprzedaży drewna okrągłego preferencji dla producentów przetwarzających to drewno – takie działania Izby zostały już dawno podjęte i nadal trwają.

Warto jeszcze odnotować wniosek o stworzenie systemu wewnętrznej wymiany informacji o nierzetelnych płatnikach. Takie próby już z naszej strony były – zarówno własne jak i przy współpracy z portalem www.dlugi.info. Bezpieczna wymiana takich danych nie jest wcale łatwa i wymaga dobrej obsługi prawnej.

Kolejny z wniosków dotyczył spisania historii Izby w oparciu o relacje starszych naszych kolegów, oraz o wykonanie metalowych przypinek z logo Izby.

Tu należy powiedzieć, że na WZ zaprosiliśmy wszystkich poprzednich Prezydentów Izby – Kazimierza Jabłońskiego, Longina Graczkowskiego, Mirosława Florkiewicza. Przyjechać mógł tylko Prezydent Longin Graczkowski, lecz pozostali dwaj przekazali nam sympatyczne pisma z podziękowaniami. Liczymy na ich obecność na jesiennym spotkaniu.

 Walne Zgromadzenie tradycyjnie zakończyła uroczysta kolacja.

2. Chcemy Państwu przekazać, że współpraca Izby z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi zaowocowała nową inicjatywą stanowiącą logiczną kontynuację konferencji KOOPDREW, którą organizujemy w dn. 05 października 2015r., w przededniu Wystawy DREMA. Tu informuję, że o program tego zdarzenia opublikujemy już w najbliższym czasie, rozsyłając Wam zaproszenia, a w części obejmującej spotkania biznesowe spodziewamy się gości zarówno ze Szwecji jak i ze Wschodniej Europy. Natomiast na DREMIE, w pawilonie nr 8 ma powstać specjalna przestrzeń dla producentów wyrobów z drewna. Podzielona będzie na kilkuset metrowe stoiska organizacji branżowych, w tym oczywiście Izby, wspólną przestrzeń do spotkań B2B i seminaryjną. Na stoiskach organizacji, jako współwystawcy pojawić się mogą ich członkowie, czyli firmy drzewne, każda na własnym, mniejszym stoisku. Koszt takiego udziału w targach będzie bardzo preferencyjny. Tym samym DREMA, stanowiąca przecież miejsce spotkań całej branży, nabierze dla nas nowej wartości. O szczegółowych warunkach udziału w tej wystawie powiadomimy Was wkrótce, po podpisaniu umowy z MTP.

3. Informujemy, że finalizuje się sprawa ekspertyzy pt. „Opracowanie prognozy rozwoju przemysłu drzewnego w Polsce w kontekście zmian regulacyjnych w handlu krajowym i zagranicznym”, którą zlecamy Fundacji Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Ma to być raport, który wskaże nam ramy możliwych zmian pozwalających na poprawę pozycji przemysłu drzewnego w krajowej gospodarce, w tym m. in. wsparcia przerobu drewna okrągłego w kraju, a przez to – ograniczenie jego eksportu. Określone mają być też prognozowane skutki różnych rozwiązań dot. sprzedaży drewna, tj. oparcia go w pełni o otwarte przetargi lub przeciwnie – o umowy wieloletnie. Większość kosztów tego opracowania ponoszą członkowie Izby, którzy zadeklarowali dobrowolne wpłaty na ten cel. Ponadto część środków dokładają KN EPAL, SPPDwP i STP. Pieniądze te w większości są już na koncie Izby, co pozwala na rozpoczęcie prac, które powinny zakończyć się jesienią. Raport ma stanowić narzędzie do lobbingu w rządzie o potrzebne nam zmiany, głównie związane ze sprzedażą drewna przez PGL LP.

4. Informujemy, że NSZZ SOLIDARNOŚĆ – Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego w dn. 28.05.2015r. zwrócił się do Premiera Janusza Piechocińskiego o powołanie Zespołu Trójstronnego ds. przemysłu drzewnego. W jego skład miałaby obok strony rządowej wejść nasza Izba, NSZZ Solidarność i Związek Zawodowy Budowlani. Związkowcy dostrzegają bowiem pilną potrzebę rozmów o sytuacji naszego przemysłu w kontekście jego relacji z Lasami Państwowymi. Premier J. Piechociński jak dotąd na to wystąpienie nie odpowiedział.

5. W dn. 15 czerwca w Warszawie odbyło się posiedzenie Polsko - Białoruskiej grupy roboczej ds. handlu i inwestycji, z udziałem m. in. wiceministra gospodarki Andrzeja Dychy oraz Wiceministra Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi Aleksandra Gurianowa. Na zaproszenie Ministerstwa Gospodarki wziął w nim udział przedstawiciel PIGPD – dyrektor Bogdan Czemko. Podnoszona tam była sprawa zapowiadanego przez Białoruś wprowadzenia całkowitego zakazu eksportu drewna okrągłego, już od stycznia 2016r. Ponieważ na 3,3 mln m3 drewna okrągłego importowanego do Polski aż 70% pochodzi z Białorusi, byłby to wstrząs dla całego przemysłu drzewnego nawet, jeśli większość tego drewna to papierówka. Po wystąpieniu przedstawiciela Izby minister A. Gurianow stwierdził, że „na uzasadnioną prośbę ze strony polskich producentów” strona białoruska gotowa jest ponownie tą sprawę rozważyć. W protokole ze spotkania znalazł się ponadto następujący zapis : „Strona polska wyraziła swoje zaniepokojenie planami wprowadzenia przez Białoruś z dniem 1 stycznia 2016 r. całkowitego zakazu eksportu drewna surowego z Białorusi. Podkreślono, iż dotychczas Polska była ważnym odbiorcą tego białoruskiego towaru, a wprowadzone ograniczenia nie tylko utrudnią działalność szeregu polskich przedsiębiorstw, ale będą także oznaczać istotne ograniczenie wpływów dewizowych dla Białorusi. W związku z tym strona polska zaapelowała o całkowite wycofanie się strony białoruskiej z planów wprowadzenia w/w ograniczeń lub ich modyfikacji, uwzględniającej interesy obu stron”. Izba planuje czynnie uczestniczyć w działaniach Ministerstwa Gospodarki związanych z tą sprawą, do czego jesteśmy zaproszeni.

6. Monitorując wszystkie zdarzenia dotyczące niesłusznego, naszym zdaniem, naliczania przez LP rekompensat w wysokości 40 € dot. spóźnionych płatności, odnotowujemy, że proces sądowy o taką zapłatę LP przegrały z firmą Tartak Gródków sp. z o.o. z Będzina. Jest to wyrok II instancji. Zaskakujące jest opublikowane w prasie uzasadnienie – otóż zdaniem Sądu ustawa o terminach płatności w transakcjach handlowych w ogóle nie obejmuje sytuacji, gdy termin płatności jest ustalony na konkretne 30 dni. Jak rozumiemy, dotyczy ona tylko umów, w których termin zapłaty nie jest wcale określony (choć wówczas domyślnie jest to też 30 dni) albo jest określony jako dłuższy niż 30 dni. A więc naliczanie 40 € przez LP, standardowo stosujące termin 30 dni, nie powinno mieć miejsca, a jeśli miało – kwoty takie mogą podlegać zwrotowi. Zaznaczamy jednak, że w Polsce nie istnieje prawo precedensu i inne sądy mogą to wszystko inaczej interpretować. Będziemy Państwa informować, jeśli w tej sprawie pojawią się nowe fakty.

Biuro Izby