fader1 fader2 fader3

Aktualności

Zasady sprzedaży drewna 2020-2021

Dodany: 13-11-2019

W dniu 12.11.2019, odbyło się ostatnie spotkanie organizacji branżowych zaproszonych przez dyr. Andrzeja Koniecznego. Tematem spotkania były zasady sprzedaży drewna na najbliższe dwa lata.
więcej...

W dniu 12.11.2019, odbyło się ostatnie spotkanie organizacji branżowych zaproszonych przez dyr. Andrzeja Koniecznego. Tematem spotkania były zasady sprzedaży drewna na najbliższe dwa lata.

Niestety w wyniku zmian personalnych w rządzie ze stanowiskiem Ministra Środowiska pożegnał się pan Henryk Kowalczyk, jedyny w ostatnich latach minister, który zdawał się rozumieć nasze problemy oraz w bardzo newralgicznym momencie stanął po naszej stronie.

Informowaliśmy Państwa o przebiegu spotkań, uczestniczyły w nich także pozostałe organizacje branżowe (z wyjątkiem płyt i papieru).

Lasy Państwowe wykorzystały ten czas na szybkie zakończenie konsultacji, przedstawienie zasad sprzedaży drewna oraz ogłoszenie kalendarza.

W skrócie zasady wyglądają następująco:

1. Wielkość surowca

· Pula do sprzedaży 40 mln

· Pula ofertowa 33 mln

· Pula detaliczna ok. 4,5 mln

· Pula techniczna ok.1,2 mln

2. Podział puli ofertowej

· Sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno-Drzewnym – 80%

· Sprzedaż raz w roku plus jedna dogrywka

· Sprzedaż w aplikacji e-drewno – 20%

· Aukcje dwa razy w roku 

3. Historia dwa i pół roku, czyli 1.07.2017 – 30.06.2019

Do wielkości zakupu nie wlicza się zakupów detalicznych, aukcji i submisji, procedury z roku 2017 dla drewna klęskowego, systemowych aukcji w e-drewno dla drewna klęskowego z roku 2018. 

4. Grupy drewna

· Wielkowymiarowe iglaste WI

· Wielkowymiarowe liściaste (z wyłączeniem dębu) WL

· Wielkowymiarowe dębowe WDB

· Średniowymiarowe iglaste S2B

· Średniowymiarowe dębowe S2B DB

· Średniowymiarowe pozostałe z wyłączeniem drewna iglastego grupy S2B i dębowego S2B

· Drewno małowymiarowe M

5. Minimalna oferta zakupun20 m3

6. Wadium

· W sprzedaży portalowej wadium nie obowiązuje (pierwszy etap)

· W sprzedaży aukcyjnej obowiązują dwa progi:

- minimalny 5.000 tys. zł do 1000 m3 włącznie

- maksymalny 150 tys. zł bez ograniczeń ilościowych

Pomiędzy wskazanymi progami wysokość wadium oblicza się według zasady 5 zł. zł za 1 m3

7. Brak kryterium geografii

8. Brak kryterium zwyczaju kupieckiego

9. Decyduje tylko cena

· Oferta zakupu jest równa cenie minimalnej - 1 pkt

· Oferta zakupu jest równa cenie maksymalnej – 10 pkt

· Jeżeli oferta ceny mieści się w przedziale ceny minimalnej i maksymalnej, oferta otrzyma ocenę proporcjonalną

10. Ustalanie cen

· Podstawą są ceny uzyskane w procedurach sprzedaży dla przedsiębiorstw na rok 2019 w Portalu Leśno-Drzewnym

· Ceny drewna ustala się dla każdej GHG w układzie nadleśnictw LP, grup nadleśnictw lub w RDLP

· Układ cen ustala dyrektor regionalny

W gestii dyrektorów regionalnych jest możliwość obniżenia cen bazowych na wybrane sortymenty o 2%. W szczególnych przypadkach dyrekcja regionalna w porozumieniu z kierownikami jednostek LP może dokonać obniżki w większym zakresie

· Przy wyznaczaniu ceny bazowej obowiązuje korytarz cenowy -7% do +3%

W ofertach sprzedaży obowiązuje cena minimalna i maksymalna (widełki), liczone od ceny bazowej.

- dla drewna dębowego wielkowymiarowego, S2B, dąb czerwony cena minimalna minus 4%, cena maksymalna plus 10%

- pozostałe drewno cena minimalna minus 4%, cena maksymalna plus 5%

11. Harmonogram

· 20-29 listopada – korekta wielkości zakupu (historia)

· 27-29 listopada – akceptacja lub odrzucenie przypisu drewna na rok 2020

· 6-12 grudnia – I etap sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym

- edycja ofert do godziny 12:00

- podpisywanie ofert do godziny 15:00

- potencjalny wynik będzie niewidoczny ostatniego dnia ofertowania

· 13 grudnia – publikacja wyników I etapu sprzedaży

· 16-18 grudnia – dogrywka

· 19 grudnia publikacja wyników

· 20 grudnia – ogłoszenie ostatecznych wyników sprzedaży

· Po 6 stycznia 2020 roku aukcje systemowe na pierwsze półrocze 2020 (e-drewno)

Decyzja oraz regulamin ukażą się w ciągu kilku dni

Stanowisko Izby wobec zasad sprzedaży drewna przyjętych
przezLasyPaństwowe

Dodany: 13-11-2019

W dniu 12 listopada 2019 roku Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wraz ze swoimi pracownikami przedstawił zasady sprzedaży drewna na lata 2020-2021. Zasady, które nie są dla polskiego przemysłu tartacznego korzystne.
więcej...

W dniu 12 listopada 2019 roku Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wraz ze swoimi pracownikami przedstawił zasady sprzedaży drewna na  lata 2020-2021. Zasady, które nie są dla polskiego przemysłu tartacznego korzystne.

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego nie zgadza się na proponowane zapisy. Stoimy na stanowisku, że przyjęte rozwiązania są szkodliwe dla firm tartacznych, spowodują w najbliższych miesiącach upadek części przedsiębiorstw, które nie będą w stanie zaopatrzyć się w surowiec w akceptowalnych cenach, czy też w pobliżu swoich zakładów.

Podczas wielu spotkań przedstawiliśmy argumenty w postaci analiz, danych, pism od firm protestujących przeciw proponowanym zapisom. 

Interweniowaliśmy w Ministerstwie Środowiska i tam uzyskaliśmy pomoc u Ministra Kowalczyka. Jak Państwo wiecie w wyniku roszad w rządzie, Henryk Kowalczyk nie jest już ministrem środowiska. Spotykaliśmy się także z Panią Minister Emilewicz, która ostatecznie stanęła po stronie LP. 

Doszliśmy do porozumienia z wszystkimi organizacjami branżowymi (wyjątek to płyty ). Wspólnie podpisaliśmy proponowane przez nas zasady sprzedaży drewna, zamieszczane były artykuły prasowe (Rzeczpospolita, Polityka, Puls Biznesu, Gazeta Prawna)

Niestety Lasy Państwowe pozostały głuche na nasze argumenty.

Zasady przyjęte przez LP służą jedynie korporacjom zrzeszonym w SPPD (płyty) o czym głośno mówił i dziękował za te zasady przedstawiciel firmy Kronospan. 

Przypominamy, że identyczne propozycje LP konsultowały już wiosną ze wspomnianym stowarzyszeniem. Zasady (zwłaszcza brak pięcioletniej historii, geografii, zwyczaju kupieckiego, podział 80/20) spowodują olbrzymie kłopoty w zaopatrzeniu, stali odbiorcy nie są chronieni i zostaną zmuszeni do szukania surowca często w odległych lokalizacjach. 

Historia z ostatnich dwóch lat nie ma pokrycia w ofercie! Jeśli korporacje, które na klęsce zbudowały sobie historię zechcą wykorzystać pełną pulę spowoduje to brak kilku milionów metrów3 drewna.

Możemy spodziewać się znacznych redukcji w ofertach, zwłaszcza w regionach dotkniętych wiatrołomami. 

W najbliższych dniach ukaże się podpisana decyzja Dyrektora Generalnego LP oraz regulaminy do zasad. Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego oraz pozostałe organizacje branżowe w najbliższych dniach wystosują listy otwarte protestując przeciw narzucaniu niekorzystnych rozwiązań.

Prezydent PIGPD

Marek Kubiak

20 milionów m³/r nielegalnego wyrębu

Dodany: 07-11-2019

Całkowicie rozbieżne opinie na temat raportu z badań Nowa rumuńska grupa badawcza ds. leśnictwa (IFN) spodziewa się, że roczny wpływ wyniesie 38 milionów m³ w Rumunii. Natomiast krajowy urząd statystyczny w wysokości 18 milionów m³/r. Podejrzewa się, że różnica 20 milionów m³/r mogłaby zostać dokonana nielegalnie, podejrzewa portal internetowy recorder.ro
więcej...

Całkowicie rozbieżne opinie na temat raportu z badań

Nowa rumuńska grupa badawcza ds. Leśnictwa (IFN) spodziewa się, że roczny wpływ wyniesie 38 milionów m³ w Rumunii. Natomiast krajowy urząd statystyczny w wysokości 18 milionów m³ /r. Podejrzewa się, że różnica 20 milionów m³/r mogłaby zostać dokonana nielegalnie, podejrzewa portal internetowy recorder.ro

Dział badawczy IFN, który został utworzony przez państwo rumuńskie pod presją Unii Europejskiej, od dziesięciu lat monitoruje działania w lasach rumuńskich za pomocą uznanych na arenie międzynarodowej, certyfikowanych metod naukowych. Zespół IFN poinformował swoją organizację macierzystą o Narodowym Instytucie Badań i Rozwoju Leśnictwa (INCDS). INCDS zatwierdził raport, ale nie wspominając o szybkości rejestrowania 38 milionów m³/r, podał recorder.ro.

„Nie mamy wyjaśnienia, dlaczego ten numer nie został przekazany Ministerstwu Leśnictwa. Liczba ta jest ważna, ponieważ od 38 milionów m³/r tylko 18 milionów m³/r jest opodatkowanych Gheorghe Marin, szef Krajowego Departamentu Gospodarki Leśnej (IFN), powiedział recorder.ro, że Ministerstwo może zwiększyć swoje środki bezpieczeństwa w regionach silnie dotkniętych nielegalnym pozyskiwaniem drewna.

„Ta liczba nie jest reprezentatywna i nie pochodzi od reprezentatywnej sieci statystycznej do określania zasobów drewna”, powiedział Ovidiu Badea, szef INCDS, na recorder.ro. Rumuńska Dyrekcja Leśnictwa Państwowego Romsilva kwestionuje również wyniki badania IFN. Dyrektor generalny Romsilva - Gheorghe Mihăilescu, pyta Agerpress, dlaczego nie uderzyłby w leśnictwo lub przewoźników, a także w przemysł spożywczy i meblarski, gdyby podwójna ilość drewna została ścięta, przetransportowana lub przetworzona.

Liczby badania IFN są błędne w opinii Mihăilescu, ponieważ są dwa razy wyższe niż oficjalne liczby.

Marin odpowiedział, że metodologia i dane zostały potwierdzone przez międzynarodowych ekspertów ze Szwajcarii, Niemiec i Francji. Romsilva nie podważa całkowitej podaży 2,38 miliarda m³ obliczonej w badaniu, Marin jest zdumiony.

Sam Romsilva zakłada nielegalne pozyskiwanie drewna od 40 000 do 50 000 m³/r. Przedsiębiorstwo państwowe zarządza 3,13 mln ha lasów, co stanowi 48% całkowitej powierzchni lasów Rumunii.

artykuł Philipp Matzku (zredagowany dla holzkurier.com) | 28.10.2019 - 16:23 

tłumaczenie Karolina Deja