fader1 fader2 fader3

Aktualności

Tarcza antykryzysowa 3.0

Dodany: 29-04-2020

W dniu 28 kwietnia 2020r. po posiedzeniu rządu, do Sejmu została przesłana kolejna część tarczy antykryzysowej, która zawiera artykuł wprost odnoszący się do działań Lasów Państwowych.
więcej...

W dniu 28 kwietnia 2020r. po posiedzeniu rządu, do Sejmu została przesłana kolejna część tarczy antykryzysowej, która zawiera artykuł wprost odnoszący się do działań Lasów Państwowych. 

Dziś pakietem tym zajmuje się Sejm i powinien zostać przyjęty bez poprawek.

1. Kary i odsetki naliczane przez Lasy Państwowe

O naszych sprawach mówi artykuł 48:

Art. 48. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych dokonującym sprzedaży drewna nie przysługują:

1)       odsetki ustawowe należne na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118, 1649 i 2020);

2)       rekompensata za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych;

3)       kary umowne za nierealizowanie przez nabywcę harmonogramu sprzedaży w części, w której nabywca do dnia 31 maja 2020 r. zrezygnował z jego realizacji.

Należy oczekiwać w związku z tymi zapisami szybkiej decyzji Dyrektora Generalnego.

2. Wprowadzone zostaną także zmiany dotyczące zatrudnienia cudzoziemców. 

W myśl „Art. 15z5. 1. Jeżeli na skutek skorzystania przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi z uprawnień określonych w art. 3, art. 15g ust. 8, art. 15x ust. 1 lub art. 15zf ust. 1 uległy zmianie warunki wykonywania pracy przez cudzoziemca określone w:

1)       zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę,

2)  zezwoleniu na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,

3)       zezwoleniu na pracę,

4)       zezwoleniu na pracę sezonową,

5)      oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanym do ewidencji oświadczeń, na podstawie art. 88z ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

– cudzoziemiec może wykonywać pracę na tych zmienionych warunkach bez konieczności zmiany zezwolenia, uzyskania nowego zezwolenia lub wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

3. Zmiany w kwestii składania zeznań i płatności podatków.

„Art. 15zzj. 

1. Złożenie organowi podatkowemu:

1) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych,

2) deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej, o której mowa w art. 30h ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz wpłacenie tej daniny

– po upływie terminu na ich złożenie, nie później jednak niż do dnia 1 czerwca 2020 r., jest równoznaczne ze złożeniem przez osobę fizyczną zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 §  ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19, 568 i 695).

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza.”

4. Kolejnym tematem jest dofinansowanie w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju. 

Tarcza Finansowa PFR uzyskała notyfikację Komisji Europejskiej. Aktualnie wdrażane są techniczne zalecenia Komisji Europejskiej, więc przyjmowanie wniosków rozpocznie się w ciągu kolejnych kilku dni. Dziś na stronie https://pfr.pl/tarcza.html mają pojawić się ostateczne wersje dokumentów (w tym umowa subwencji). Udzielanie subwencji finansowych będzie następowało zgodnie z kolejnością składania wniosków, które w takiej kolejności będą również rozpatrywane.

O wszystkim istotnym dla funkcjonowania firm będziemy starać się informować Państwa na bieżąco. Przypominamy również o możliwości zasięgnięcia porad prawnych jeśli chodzi o podjęcie działań w ramach tarczy antykryzysowej. Do Państwa dyspozycji pozostaje Kancelaria DZP z Warszawy mec. Bartosz Marcinkowski tel. 660 440 329 oraz Robert Brodzik tel. 514 858 839

Prosimy śledzić na bieżąco strony internetowe www.pfr.pl www.bgk.pl waszych urzędów pracy. Abyście w pełni mogli wykorzystać możliwości dofinansowania jakie są w tej chwili dostępne. 

Poszukiwane maszyny do obróbki drewna

Dodany: 27-04-2020

Poszukiwane maszyny do obróbki drewna Rumuński dystrybutor maszyn do obróbki drewna nawiąże długoterminową współpracę z producentami.
więcej...
Poszukiwane maszyny do obróbki drewna
Rumuński dystrybutor maszyn do obróbki drewna nawiąże długoterminową współpracę z producentami. Oferta firmy obejmuje m. in. urządzenia do obróbki drewna litego, maszyny i linie produkcyjne do laminowanych produktów z drewna, brykieciarki, linie do produkcji palet, urządzenia odciągowe itp. Wszystkie produkty są dostarczane do magazynu znajdującego się w dobrze skomunikowanym regionie centralnym.

https://www.een.org.pl/component/content/article/59515:poszukiwane-maszyny-do-obrobki-drewna

Bezpłatne seminarium - konstrukcje drewniane wg PN-EN 14081 i PN-EN
14250

Dodany: 20-04-2020

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium on-line organizowanym przez SGS Polska Sp. z o.o. w zakresie: Konstrukcje drewniane wg PN-EN 14081 i PN-EN 14250. Wymagania i certyfikacja.
więcej...

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium on-line organizowanym przez SGS Polska Sp. z o.o. w zakresie: Konstrukcje drewniane wg PN-EN 14081 i PN-EN 14250. Wymagania i certyfikacja.

CEL:

Zapoznanie uczestników z wymaganiami obowiązującego Rozporządzenia CPR nr 305/2011 dotyczącego produkcji i wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek Unii Europejskiej oraz wymagań dla konstrukcji drewnianych, w tym drewna konstrukcyjnego oraz prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie adresowane jest do właścicieli i pracowników tartaków, zakładów prefabrykacji drewna - elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi, składów drzewnych, składów tarcicy i wyrobów budowlanych, importerów tarcicy i konstrukcji drzewnych, a także projektantów budowlanych i architektów oraz pracowników inspektorów dozoru budowlanego i kierowników budów.

PROGRAM SEMINARIUM:

 • Konstrukcje drewniane - tarcica i drewno konstrukcyjne oraz wiązary drewniane jako wyrób budowlany.
 • Wyroby budowlane w Unii Europejskiej – przepisy i wymagania.
 • Wymagania producentów oraz podmiotów wprowadzających wyroby budowlane na rynek Unii Europejskiej.
 • Czym jest Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP)? 
 • Jakie są podstawowe korzyści z wdrożenia systemu? 
 • Zakres kontroli i odpowiedzialność karana dla producentów drewna konstrukcyjnego. 
 • Wymagania dla drewna konstrukcyjnego w zakresie zharmonizowanej normy PN-EN 14081-1+A1:2011
 • Wymagania dla prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi w zakresie zharmonizowanej normy PN-EN 14250:2011. 
 • Jak wygląda proces certyfikacji i nadzoru?
 • Dlaczego warto podjąć współpracę z SGS
 • Pytania i dyskusja 

INFORMACJE DODATKOWE: 
Udział w seminarium jest bezpłatny; jednakże w przypadku braku informacji o anulowaniu zgłoszenia do organizatora uczestnik/ firma zgłaszająca zostanie obciążona kosztami w wysokości 200 zł netto.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 18.05.2020.

Program seminarium i dane kontaktowe

Źródło i foto: SGS 

Tarcza Antykryzysowa II - składanie wniosków

Dodany: 16-04-2020

Przed Świętami otrzymaliście Państwo opisy programów pomocowych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które będą realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju. Już dziś można składać wstępne wnioski tylko dla dużych firm.
więcej...

Przed Świętami otrzymaliście Państwo opisy  programów pomocowych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które będą realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju. Już dziś można składać wstępne wnioski tylko dla dużych firm za pośrednictwem specjalnego formularza zgłoszeniowego - DOSTĘPNY TUTAJ!

Szczegółowe zasady kwalifikacji i możliwego finansowania będą przekazywane firmom indywidualnie przez PFR po analizie sytuacji finansowej i potrzeb.

Więcej szczegółów podamy po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na uruchomienie programu.

Wnioski dla pozostałych firm będzie można składać za pośrednictwem banków, których listę podamy w ciągu kilku dni

Pomoc dla firm ze środków BGK

Dodany: 16-04-2020

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) proponuje pakiet rozwiązań dla firm dotkniętych sytuacją związaną z pandemią COVID-19
więcej...

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) proponuje pakiet rozwiązań dla firm dotkniętych sytuacją związaną z pandemią COVID-19. Firmy będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań, które przygotowuje BGK we współpracy z ministerstwami. Pakiet będzie obejmował:

 • system dopłat
 • system gwarancji
 • wsparcie z wykorzystaniem funduszy unijnych

Szczegółowe informacje na stronie https://www.bgk.pl/pakietpomocy/

Wytyczne dla zakładów przemysłowych w trakcie epidemii COVID-19 w
Polsce

Dodany: 14-04-2020

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Ministerstwo Rozwoju przygotowało wytyczne w zakresie funkcjonowania zakładów przemysłowych.
więcej...

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Ministerstwo Rozwoju przygotowało wytyczne w zakresie funkcjonowania zakładów przemysłowych.

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom zakładów przemysłowych i pracownikom innych firm przebywającym na terenie tych zakładów przemysłowych
 2. Uniknięcie zakażenia pracowników przez osoby z zewnątrz – dostawcy, klienci.
 3. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie zakładu przemysłowego, celem umożliwienia identyfikacji pracowników, którzy będą podlegać kwarantannie w przypadku potwierdzonego zakażenia
 4. Utrzymanie możliwości funkcjonowania zakładów przemysłowych i świadczenia w nich pracy z zapewnieniem dostaw niezbędnych mediów i surowców również w warunkach prowadzenia kordonu sanitarnego.

W związku z powyższym przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii zalecane jest stosowanie następujących procedur:

I. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie wystąpienia zakażenia u pracownika.
II. Procedury ograniczające rozpowszechnienie się wirusa.
III. Procedury w przypadku zdiagnozowania wirusa u jednego z pracowników.

W każdym z powyższych punktów wskazane zostały obowiązkowe oraz rekomendowane procedury. Uwzględniając konieczność zachowania ciągłości produkcji zasadne jest, aby poszczególne elementy procedur zostały wdrożone jak najszybciej, przy czym obiektywny brak możliwości natychmiastowego wdrożenia części procedur nie powinien wstrzymywać wdrożenia pozostałych ich części.

PRIORYTETOWE REKOMENDACJE

I. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie wystąpienia zakażenia u pracownika

 1. Pracownicy z objawami nie mogą przychodzić do pracy. Nakazuje się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 2. Wdrożenie bezdotykowego mierzenia temperatury u pracowników i gości przy wejściu do zakładu. Mierzenie temperatury odbywa się, w miarę możliwości, poza budynkiem zakładowym, a pracownicy stojąc w kolejce muszą zachować przynamniej 1,5-metrowy odstęp. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 38 stopni C) lub wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu , dana osoba nie może zostać wpuszczona na teren zakładu. W takim przypadku, nakazuje się stosowanie do zaleceń GIS. W okresie przejściowym, przed zakupem termometrów przez zakład, zaleca się mierzenie temperatury przez pracowników na własną rękę.
 3. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie COVID-19  poza zakładem pracy musi zgłosić taki fakt do pracodawcy.

II. Procedury ograniczające rozpowszechnianie się wirusa.

 1. Obowiązek zapewnienia ochrony twarzy dla pracowników zakładu.
  1. Do ochrony twarzy i rąk zaliczają się m.in. szyby ochronne (dla obsługi klienta), bariery odległościowe, przyłbice ochronne, gogle, maseczki ochronne i inne narzędzia lub sposoby zapewniające odizolowanie pracownika od możliwości zakażenia się od osób zarażonych.
  2. Uwaga: Zakazuje się wykorzystania profesjonalnych maseczek medycznych typu FFP2 i FFP3, w celu zapewnienia odpowiedniej ich ilości dla szpitali. Zaleca się firmom kupowanie maseczek wielorazowych, maseczek o standardzie ochrony przemysłowym (94% lub niższym), a także stosowanie innych wymienionych wcześniej metod ochrony twarzy i rąk.
 2. Obowiązek noszenia maseczek przez zewnętrznych dostawców i gości, którzy poruszają się po terenie zakładu.
 3. Obowiązek zapewnienia utrzymania odległości przynajmniej 1,5 metra pomiędzy pracownikami.
 4. Maksymalne ograniczenie korzystania z przestrzeni wspólnych, w tym:
  • Wprowadzenie różnych godzin przerw.
  • Ograniczenie liczby miejsc na stołówce (maksymalnie jedna osoba siedząca przy stoliku lub zachowanie 3 metrów odległości pomiędzy pracownikami).
  • Maksymalne ograniczenie liczby osób, które muszą korzystać z szatni/łaźni na terenie firmy do osób, które obejmują stanowiska pracy powodujące znaczne zabrudzenie ciała i odzieży.
 5. Zawieszenie wykonywania obligatoryjnych badań okresowych pracowników oraz okresowych szkoleń. Wszelkie szkolenia powinny być wykonywane w trybie online, z wyjątkiem tych, których nie można przeprowadzać w sposób zdalny.                                                                                                                

III. Procedury w przypadku zdiagnozowania wirusa u jednego lub więcej pracowników.

 1. Gromadzenie przez zakład informacji dot. przypisania pracowników do konkretnych stanowisk lub obszarów pracy.
 2. Poinformowanie pracowników o sytuacji związanej z osobami zakażonymi.
 3. Powiadomienie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej celem wspólnego określenia osób z najbliższego kontaktu z osobą zakażoną. Osoby te poddane zostaną kwarantannie.
 4. Dezynfekcja całej sekcji zakładu w której przebywał zarażony pracownik i określenie, czy któreś z części budynku powinny zostać wykluczone na dłuższy okres czasu.
 5. Ustalenie, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 6. Utworzenie procedury na wypadek zamknięcia zakładu przemysłowego w związku ze stanem epidemii decyzją administracyjną lub powszechnie obowiązującym źródłem prawa. W przypadku konieczności całkowitego wstrzymania produkcji, utrzymanie dostępności infrastruktury krytycznej podczas postoju produkcyjnego.

POZOSTAŁE REKOMENDACJE

I. Procedury zapobiegawcze: identyfikacja obecności wirusa u pracowników.

 1. Wprowadzenie codziennych procedur zbierania poświadczonych przez pracownika oświadczeń (kwestionariuszy) o stanie zdrowia, w szczególności o braku wstępowania objawów chorobowych u pracownika oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną.

II. Procedury ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa.

 1. Wprowadzenie ograniczeń w kontakcie pomiędzy pracownikami poprzez zmianę systemu pracy:
  • Stworzenie małych zespołów, z których każdy podczas zmiany pracuje w izolacji od pozostałych.
  • Dopasowanie pracy zmianowej w ten sposób, aby zespoły nie miały ze sobą fizycznego kontaktu.
  • Wprowadzenie pracy zdalnej dla wszystkich stanowisk gdzie jest to możliwie, ograniczenie do niezbędnego minimum ilości pracowników niezbędnych do utrzymania operacji.
  • Wprowadzenie różnych godzin rozpoczynania i kończenia pracy oraz przerw śniadaniowych oraz wprowadzenie możliwości odbywania przerw śniadaniowych przy stanowisku pracy.
  • Ograniczenie  możliwości przebywania osób w pomieszczeniach socjalnych.
 2. Ograniczenia dotyczące współpracy zewnętrznej – zawieszenie delegacji i spotkań zewnętrznych.
 3. Odprawy pracownicze powinny odbywać się na wolnym powietrzu, a spotkania i narady wewnętrzne, jeśli są niezbędne, powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach lub drzwiach.
 4. Przekazanie pracownikom zaleceń dotyczących częstego mycia rąk i unikania powitań poprzez podanie ręki.
 5. Wdrożenie procedur prewencyjnego odkażania, w tym:
  - Zdefiniowanie  miejsc (wejścia, główne ciągi komunikacyjne, szatnie, jadalnie), sposobu realizacji i częstotliwość w zależności od ruchu i ilości osób oraz punktów styku (klamki, poręcze, systemy sterowania DCS, stacje operatorskie, biurka, pulpity – dezynfekcja co najmniej raz na zmianę).

III. Procedury w przypadku zdiagnozowania wirusa wśród jednego lub więcej pracowników.

 1. Zalecenie 2-tygodniowej pracy zdalnej (lub wstrzymanie się od pracy) dla pracowników, którzy mieli bezpośrednią styczność z zakażonym pracownikiem i w razie potrzeby uruchomienie personelu rezerwowego. Jeśli po tym czasie nie wystąpią objawy choroby, pracownicy mogą wrócić do pracy na terenie zakładu.

10 ZASAD BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA

 1. Często myj ręce
  Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
 2. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni
  W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie.
 3. Unikaj płatności gotówką, korzystaj z kart płatniczych
  Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. W miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej.
 4. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
  Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie.
 5. Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe
  Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody z detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być starannie dezynfekowane.
 6. Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków
  Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.
 7. Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy
  Należy zachować co najmniej 1-1,5 metra odległości z osobą, z która rozmawiamy, twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
 8. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
  Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.
 9. Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu
  Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.
 10. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie
  Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych 
  gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Źródło:  https://www.gov.pl

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Dodany: 10-04-2020

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych
więcej...
Wielkanoc (3)

II Część tarczy antykryzysowej

Dodany: 09-04-2020

Rząd obiecuje 100 mld zł dla polskich firm na ochronę miejsc pracy w ramach Tarczy Finansowej. Do mikrofirm, MŚP i dużych przedsiębiorstw ma trafić prawie 100 mld złotych – z czego nawet 60 mld zł to środki bezzwrotne. Za realizację programu, który jest częścią Tarczy Antykryzysowej, odpowiada Polski Fundusz Rozwoju
więcej...

Rząd obiecuje 100 mld zł dla polskich firm na ochronę miejsc pracy w ramach Tarczy Finansowej. Do mikrofirm, MŚP i dużych przedsiębiorstw ma trafić prawie 100 mld złotych – z czego nawet 60 mld zł to środki bezzwrotne. Za realizację programu, który jest częścią Tarczy Antykryzysowej, odpowiada Polski Fundusz Rozwoju

Tarcza Finansowa składa się z 3 podstawowych komponentów w ramach których:

· do mikrofirm (zatrudniających co najmniej jednego pracownika) trafi 25 mld zł,

· do małych i średnich firm – 50 mld zł,

· a do dużych przedsiębiorstw – 25 mld zł.

Firmy, które skorzystają z programu, otrzymają łącznie środki bezzwrotne o wartości 60 mld zł. Dla mniejszych szybki dostęp przez banki, dla większych – przez PFR

Dostęp do dodatkowych środków zapobiegnie zatorom płatniczych, utracie płynności, a przede wszystkim – zwolnieniom pracowników.

Mikrofirmy

Fundusze na pokrycie kosztów działalności, w tym pensji. Finansowanie dla mikrofirm w postaci subwencji skierowane jest do przedsiębiorstw:

· zatrudniających od 1 do 9 pracowników (bez samozatrudnionych), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro;

· które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19;

· objętych zakazem prowadzenia działalności z uwagi na restrykcje sanitarne.

Maksymalna wartość programu dla mikrofirm to 25 mld zł. Zakładana kwota środków bezzwrotnych wyniesie ok. 16 mld zł. Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm zostanie uruchomiona w kwietniu br., i będzie obsługiwana w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki, których lista będzie udostępniona na stronie www.pfr.pl

Na jakich zasadach?

· Maksymalna kwota subwencji zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł).

· 75% wartości subwencji może być bezzwrotne.

· 25% wartości jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia.

· Dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Jeśli przedsiębiorca zwolni swoich pracowników, wówczas zwróci odpowiednio wyższy procent subwencji. Reszta subwencji zwracana jest po 3 latach.

Subwencja może być wykorzystana tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej – w szczególności wynagrodzeń pracowników. 25% może być przeznaczone na przedterminową spłatę kredytów. Subwencja ma również proste zabezpieczenie – np. wekslowe.

Produkty przeznaczone dla mikrofirm są dostępne w kanałach elektronicznych wybranych banków komercyjnych z wykorzystaniem oświadczeń beneficjentów

Sektor MŚP

Finansowanie jest skierowane do firm:

· zatrudniających od 10 do 249 pracowników,

· których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

· Jej podstawowe zasady są zbliżone do tych, którym podlegają mikrofirmy (co najmniej 25% spadek przychodów, zwrot po 3 latach). Główne różnice to maksymalna kwota subwencji, która stanowi 4%, 6% lub 8% sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży do maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł).

Na jakich zasadach?

· 75% subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym 37,5% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, a dodatkowo 37,5% subwencji w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

· Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.

· Maksymalna wartość programu dla MŚP to 50 mld zł, z czego zakładana kwota środków bezzwrotnych może wynieść 32 mld zł.

Tarcza Finansowa PFR dla MŚP zostanie uruchomiona w kwietniu br., i będzie obsługiwana w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki, których lista będzie udostępniona na stronie www.pfr.pl

Duże firmy – 3 formy wsparcia

Finansowanie dużych przedsiębiorstw będzie miało charakter indywidualny i obejmie zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe. W przypadku tych firm większy udział ma komponent inwestycyjny, a mniejszy bezzwrotny. Obsługa ich finansowania będzie realizowana bezpośrednio w PFR, na którego stronie dostępny będzie specjalny formularz.

https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-duzych-firm.html

Żeby duże przedsiębiorstwa mogły korzystać z Tarczy Finansowej, muszą spełnić kilka podstawowych warunków:

· prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.,

· niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień udzielenia finansowania,

· posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych firm rezydencji podatkowej w Polsce,

· rozliczanie podatków za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Na jakich zasadach?

· Finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat o wartości nawet do 1 mld zł.

· Finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot.

· Finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.

· Maksymalna wartość programu dla dużych firm wynosi 25 mld zł, natomiast zakładana kwota środków bezzwrotnych może osiągnąć wartość 12 mld zł.

Informacje przygotowane na podstawie materiałów Ministerstwa Rozwoju.

Tarcza antykryzysowa - podsumowanie

Dodany: 01-04-2020

Sejm przyjął ustawę antykryzysową praktycznie bez zmian. Rada Izby, pozostałe organizacje branżowe wypracowały stanowisko które było przedstawiane na spotkaniach omawiających propozycje rządowe. W Senacie przy współpracy z innymi organizacjami, Rzecznikiem Przedsiębiorstw, senatorami z opozycji udało się wprowadzić kilka poprawek, które bezpośrednio mogły ułatwić dalsze funkcjonowanie waszych firm.
więcej...

Sejm przyjął ustawę antykryzysową praktycznie bez zmian. Rada Izby, pozostałe organizacje branżowe wypracowały stanowisko które było przedstawiane na spotkaniach omawiających propozycje rządowe. W Senacie przy współpracy z innymi organizacjami, Rzecznikiem Przedsiębiorstw, senatorami z opozycji udało się wprowadzić kilka poprawek, które bezpośrednio mogły ułatwić dalsze funkcjonowanie waszych firm.

Minister Przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz w wywiadach udzielanych mediom, usprawiedliwia takie działanie jak najszybszą chęcią wcielenia w życie zapisów tarczy. Otrzymaliśmy z Ministerstwa Rozwoju informację, że na bieżąco będą wprowadzane nowelizacje do ustawy, więc jest szansa na wprowadzenie jeszcze bardziej korzystnych rozwiązań.

Na podstawie informacji Ministerstwa Rozwoju, poniżej omówienie przyjętych zapisów.

 • zwolnienie na 3 miesiące ze składek na ZUS  dla: mikrofirm (zatrudniających do 9 osób), osób samozatrudnionych o przychodzie do 15,7 tys. zł miesięcznie
 • świadczenie przestojowe wysokości 2 tys. zł dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, o dzieło, agencyjna) i samozatrudnionych
 • przestojowe dla wszystkich firm (małych i dużych) tj. dofinansowanie wynagrodzeń do 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia
 • wydłużenie o 2 miesiące (do końca maja 2020 r.) terminu na składanie przez spółki deklaracji na podatek CIT oraz jego rozliczenie
 • czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty podatków i składek na ZUS
 • umożliwienie sklepom towarowania w niedziele
 • przedłużenie cudzoziemcom legalnego pobytu w Polsce i pozwoleń na pracę
 • zwolnienie z podatku od nieruchomości firm które z powodu pandemii utraciły płynność finansową
 • gwarancje de minimis z BGK i dopłaty BGK do odsetek
 • zniesienie kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówień publicznych
 • umożliwienie podatnikom PIT oraz CIT rozliczania straty za 2020 r. od dochodu uzyskanego w 2019 r. (przy spadku przychodów o 50 proc.)
 • przesunięcie zaliczek na podatek dochodowy do 1 czerwca 2020 r.
 • przesunięcie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania plików JPK VAT przez duże firmy
 • opóźnienie do 1 lipca 2020 r. wejścia tzw. nowej matrycy VAT
 • opóźnienie do 1 października 2020 r. obowiązku utworzeni PPK w średnich firmach
 • odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku przekazywania informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
 • wydłużenie do 30 września terminu na złożenie informacji o cenach transferowych
 • odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.

Szczegóły wybranych rozwiązań

Zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS przez 3 miesiące

Państwo przejmie na 3 miesiące (za marzec, kwiecień i maj br.) pokrycie składek do ZUS od mikrofirm zatrudniających do 9 osób, założonych przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem w wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Łączny skutek dla finansów publicznych za 3 miesiące szacujemy na 9,5 mld zł, w tym 6,8 mld zł za mikrofirmy i 2,6 mld zł za samozatrudnionych opłacających tylko swoje własne składki.

Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych

Wypłata przez ZUS świadczenia postojowego w związku z przestojem spowodowanym epidemią koronawirusa. Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku zleceniobiorców, których przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza 1300 zł miesięcznie (50% minimalnego wynagrodzenia), świadczenie postojowe wynosi sumę wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych. Z kolei samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł. Warunkiem uzyskania świadczenia jest to, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Poza tym rozpoczęcie działalności lub zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br. W przypadku osób samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br.

Dofinansowanie zatrudnienia

Pomoc ze środków FGŚP przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub
 • nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r.,  w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego.

W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki środkom z FGŚP pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09  zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2 452,27 zł.

Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczeń. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Wnioski mogą być składane elektronicznie, do dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.

Uelastycznienie czasu pracy

Pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8 (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni), a tygodniowy czas takiego odpoczynku – z 35 do 32 godzin. W porozumieniu ze związkami zawodowymi albo – gdy nie ma związków – z przedstawicielami pracowników – będzie mógł też wydłużyć dobowy wymiar czas pracy do 12 godzin (równoważny system czasu pracy) oraz okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy.

Brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych

Wprowadzenie mechanizmu wydłużania terminów realizacji zamówień publicznych. Służyć temu będzie procedura zwalniająca z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia w realizacji przetargów. Jednocześnie nienaliczenie kar umownych w tej procedurze nie będzie stanowić naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dodatkowo wprowadzony będzie przyspieszony tryb lub niestosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych w przypadku zamówień niezbędnych do walki z koronawirusem.

Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku

Umożliwienie podatnikom CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje COVID-19, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. Warunek to osiągnięcie w 2020 r. – w porównaniu do 2019 r. – przychodów niższych o co najmniej 50 proc.

Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych

Umożliwienie obliczania zdolności kredytowej w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 r. Towarzyszyć temu będą rekomendacje w zakresie sposobu liczenia rezerw na kredyty. Sektor bankowy zadeklarował gotowość do przedłużenia kredytów obrotowych przy zmianie regulacji. Rozwiązanie to umożliwia wydłużenie kredytów obrotowych –  o wartości ok. 150 mld zł – dla sektora przedsiębiorstw.  

Przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców

Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców. Wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wydłużenie z mocy prawa okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych (do 30 dni od dnia odwołania tego stanu).

Polityka nowej szansy

W sytuacji kryzysu makroekonomicznego duża liczba firm może być zmuszona do restrukturyzacji. Zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa mają problem ze skutecznym przejściem przez proces restrukturyzacji i wiele z nich kończy się upadłością lub likwidacją. Dlatego możliwa będzie pomoc dla MŚP, które przechodzą proces restrukturyzacji. Cel to ułatwienie im ponownego startu działalności gospodarczej. Rozwiązanie - które czeka jeszcze na uchwalenie przez Sejm - ma minimalizować przyszłe skutki gospodarcze pandemii.

Odroczenie niektórych obowiązków, m.in.:

 • Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.).
 • Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.;
 • Przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020;
 • Brak sankcji za złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku po terminie, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 roku;
 • Firmy, które są podatnikami CIT, będą miały wiecej czasu na złożenie zeznania rocznego CIT-8 oraz wpłatę podatku. Termin został dla nich wydłużony do 31 maja br. Organizacje pozarządowe będą to mogły zrobić do 31 lipca;
 • Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.;
 • Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);
 • Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.;
 • Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty powyżej 15 tys. złotych na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego);
 • Przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.;
 • odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.;
 • możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy;
 • wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

Strona internetowa poświęcona szczegółowym zapisom w tarczy
antykryzysowej

Dodany: 01-04-2020

Ruszyła zapowiadana strona internetowa poświęcona tarczy antykryzysowej . Dowiecie się Państwo wszystkich szczegółów na temat działania, przysługujących świadczeń itp.
więcej...

Ruszyła zapowiadana strona internetowa poświęcona tarczy antykryzysowej . Dowiecie się Państwo wszystkich szczegółów na temat działania, przysługujących świadczeń itp.

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy