fader1 fader2 fader3

Członkowie izby

Na stronie:

GreenWood Resources Poland Sp. z o.o.

GreenWood Resources Poland Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 2D
82-500 Kwidzyn
Telefon: +48 552 450 733
www.greenwoodresources.com

Profil produkcji: 
-handel materiałami drzewnymi
-certyfikacja sektora drzewnego i gospodarki leśnej, usługi doradcze 

Instytut Technologii Drewna

Instytut Technologii Drewna
ul. Winiarska 1
60-654 Poznań

Telefon: +48 61 8492400
Fax: +48 61 8224372
E-mail: office@itd.poznan.pl
www.itd.poznan.pl

Profil działalności:
- badania naukowe i usługi dla przemysłu drzewnego 

Pokaż opis

Opis

Instytut Technologii Drewna jest jedyną w kraju jednostką naukowo-badawczą zajmującą się w sposób kompleksowy zagadnieniami przerobu drewna, jego zastosowania i tworzenia nowych kompozytów opartych na drewnie.

Zajmujemy się badaniami i usługami w zakresie:

 •  właściwości i kierunków zastosowania drewna, materiałów drewnopochodnych i wyrobów drzewnych,
 •  ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych,
 •  nowych i zmodyfikowanych materiałów drzewnych, drewnopochodnych i innych wyrobów,
 •  ochrony środowiska i miejsca pracy,
 •  utylizacji odpadów drzewnych,
 •  ekonomiki drzewnictwa, prognozowania, marketingu,
 •  certyfikacji wyrobów drzewnych, materiałów drewnopochodnych i obrabiarek do drewna,
 •  badania mebli,
 •  specjalistycznych opinii i ekspertyz (w tym opinii o innowacyjności technologii),
 •  innych indywidualnych potrzeb naszych klientów.

POSIADAMY:

 • status jednostki notyfikowanej nr 1583 do zadań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG oraz w zakresie Dyrektywy Rady 2006/42/EC (maszynowej),
 • status Niezależnego Kontrolera nr TPC-19 produkcji tworzyw drzewnych w zakresie emisji formaldehydu przyznany przez California Air Resources Board (CARB),
 • status jednostki oceny technicznej (JOT) powołanej do wydawania europejskich ocen technicznych (EOT) oraz opracowywania europejskich dokumentów oceny (EDO), będących podstawą do wydawania EOT,
 • System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 w obszarze prac naukowych, badawczo-rozwojowych, usług badawczych, ekspertyz, opinii, doradztwa i szkoleń z zakresu przerobu drewna i kompozytów drzewnych,
 • Laboratorium Badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 088),
 • Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (Certyfikat Akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby Nr AC 098),
 • status koordynatora Polskiej Platformy Technologicznej Sektora Leśno-Drzewnego,
 • status ośrodka Krajowego Systemu Usług dla MŚP nr 15/33/2012/341 w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym oraz usług szkoleniowych

Lonza Wood Protection Polska

ul. Wierzbowa 24, 62-100 Wągrowiec
tel. +48 502 625 130
fax +48 67 26 85 909
e-mail:  rafal.zmuda@lonza.com

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tadeusz Pytel

Konewka 19
97-215 Inowłódz
+48 607 919 610,
 e-mail: tadeuszpytel@op.pl

Przedstawicielstwo Firm Zagranicznych Kubiak-Wasilewski s.c.

 ul. Opolska 33
 91-604 Łódź
tel. +48 601 299933 (Jacek)
      +48 500 106404 (Krzysztof)
www.pfz.com.pl
e-mail: info@pfz.pol.pl
Na stronie: