fader1 fader2 fader3

O izbie

PRZEDSTAWIAMY POLSKĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ PRZEMYSŁU DRZEWNEGO

PIGPD to jedna z największych ogólnopolskich organizacji samorządu gospodarczego w naszej branży. Istnieje od 1992 r. i zrzesza blisko 150 firm. Większość z nich to przedsiębiorstwa tartaczne, ale nie brakuje też producentów architektury ogrodowej, podłóg, palet, domów z drewna, maszyn i narzędzi, handlowców itd.. Są to zarówno podmioty zaliczane do największych w kraju, jak i małe oraz średnie firmy. Wszyscy oni są równoprawnymi członkami Izby. 

MISJA IZBY

Misją PIGPD jest aktywne wspieranie rozwoju szeroko rozumianego polskiego przemysłu drzewnego, integracji producentów i współpracy między nimi.

CELE i ZADANIA

Polski przemysł drzewny jest jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej oraz jednym z największych zbiorowych pracodawców. Jego bazę surowcową stanowią zasoby polskich lasów, których stan i rozwój zależy od dochodów, jakie przynosi sprzedaż drewna okrągłego kilku tysiącom przedsiębiorstw przetwórczych. Co ważne - drewno jest surowcem odnawialnym, a jego szerokie wykorzystywanie wpisuje się w ekologiczną politykę i Polski i całej Unii Europejskiej.

Utrzymanie dynamiki rozwoju bazującego na nim przemysłu wymaga szeregu działań wspierających - poczynając od tych, które zapewnić mają stabilność jego zaopatrzenia w drewno, przez wspomagające wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań i technologii, po takie, które pomagają w sprzedaży produktów i zdobywaniu rynków .

Tym właśnie zajmuje się Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego.

Dla tego celu realizujemy szereg codziennych zadań, a wśród nich:

 • Przeciwdziałamy możliwościom niewłaściwego wykorzystywania (ze szkodą dla odbiorców drewna), pozycji rynkowej dominującego dostawcy tego surowca - PGL Lasy Państwowe, współpracując w tym celu z licznymi organizacjami, instytucjami i z organami państwa, w tym w szczególności z resortami gospodarki i środowiska,
 • Wspieramy racjonalne kierunki przetwarzania z drewna z polskich lasów i zwalczamy niewłaściwe - np. związane z dotowanym i masowym zużywaniem jego pełnowartościowych sortymentów na cele energetyczne,
 • Gromadzimy i rozpowszechniamy wartościowe informacje marketingowe, w tym dane statystyczne o naszym przemyśle, informacje o cenach drewna okrągłego i wyrobów drewnianych w kraju i poza nim,
 • Propagujemy oraz wspomagamy nowoczesność i rozwój przedsiębiorstw na każdym polu - od podstawowych procesów produkcyjnych, przez zarządzanie i marketing po wykorzystanie odpadów - organizując celowe konferencje, sympozja, wyjazdy studyjne,
 • Tworzymy i utrzymujemy nowoczesne mechanizmy ułatwiające wymianę handlową i dostęp do baz informacyjnych, z wykorzystaniem Internetu,
 • Zajmujemy się działalnością wydawniczą, publikując co kwartał czasopismo branżowe "Rynek Drzewny",
 • Współpracujemy z innymi organizacjami branżowymi w celu wspólnego rozwiązywania wspólnych problemów,
 • Dbamy o dobry wizerunek przemysłu drzewnego i publiczne nagłaśnianie jego roli i znaczenia,
 • Współpracujemy ze światem nauki, wspierając i inicjując prace i badania służące naszym Członkom,
 • Wspieramy inicjatywy gospodarcze naszych Członków i pomagamy w rozwiązywaniu ich problemów.

STRUKTURA I WŁADZE IZBY

Zgodnie ze Statutem Izby, jej działalnością kieruje wybierana co 3 lata 11-osobowa Rada Izby, na czele z Prezydentem Izby, posiadająca uprawnienia zarówno decyzyjne jak i kontrolne. Jednostką wykonawczą jest Biuro Izby, realizujące wszelkie jej codzienne zadania. Jednak najwyższe uprawnienia w Izbie ma Walne Zgromadzenie jej Członków, zwoływane zwykle 2 razy w roku.

Izba podzielona jest na 4 sekcje, w tym 3 grupujące jej Członków w zależności od wielkości przerobu drewna okrągłego i jedną obejmującą firmy prowadzące inną działalność:  usługową, handlową itp. Każda z sekcji wybiera do Rady Izby 2 swoich przedstawicieli, a pozostałych trzech wybieranych jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu ogólnym. Również Prezydent Izby wybierany jest przez Walne Zgromadzenie - spośród wcześniej wyłonionych Członków Rady. Władze Izby sprawują powierzone im funkcje nieodpłatnie. Obecny skład Rady jest prezentowany na stronie www.przemysldrzewny.pl.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z CZŁONKOSTWA W IZBIE

Członkiem Izby na zasadach pełnej dobrowolności może zostać każdy podmiot zajmujący się przerobem drewna lub związaną z tym działalnością. Aktualna ich lista jest dostępna na stronie www.przemysldrzewny.pl.

 • Członkowie posiadają wpływ na kształtowanie kierunków i metod działań Izby przez udział w Walnych Zgromadzeniach i przez posiadanie swoich przedstawicieli w Radzie Izby - temu służy podział Izby na sekcje, delegujące do niej własnych przedstawicieli.
 • Otrzymują pakiety gromadzonych informacji, w tym comiesięczne zestawienia cen powstające z rozsyłanych przez Izbę ankiet. Pierwsi wiedzą o wszystkich najważniejszych zdarzeniach, dzięki Komunikatom przekazywanym przez Biuro Izby.
 • Korzystają z możliwości bezpośrednich spotkań, nawiązywania kontaktów i współpracy,
 • Mogą liczyć na pomoc i wsparcie Biura Izby w rozwiązywaniu swoich problemów.
To ostatnie działanie na wiele lat zdominowało naszą aktywność. Prowadzone było ze zmiennym powodzeniem, lecz w momentach przełomowych potrafiliśmy je wzmocnić, sięgając do tak drastycznych metod, jak uliczne manifestacje przed Kancelarią Premiera RP. Miały miejsce 2 takie zdarzenia: w 2008 i 2011r., każdorazowo doprowadzając do negocjacji z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, a w ich wyniku - do korzystnych zmian zasad sprzedaży drewna stosowanych przez Lasy Państwowe. Proces tych zmian nie jest jednak jeszcze zakończony, a uzyskane korzyści - nie są dostatecznie prawnie umocowane. Aby sfinalizować to zadanie, potrzebujemy pomocy i wsparcia, jakie dają Izbie jej Członkowie.Liczymy więc na stałe poszerzanie ich grona przez wszystkich, którym również na tych rozwiązaniach zależy.

Zapraszamy !

Deklarację członkowską wraz z niezbędnymi informacjami oraz Statut Izby znajdziecie Państwo na naszej stronie www.przemysldrzewny.pl.

Rada i Prezydent Izby